مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (3124)

2-4-1. فارماکوکینتیک دارو352-4-2. مکانیسم اثر دارو352-4-3. موارد مصرف دارو362-4-4. منع مصرف و احتیاط362-4-5. عوارض جانبی362-4-6. تداخلات362-4-7- دوز مصرفی362-5. اهمیت اندازه‌گیری رالوکسیفن37فصل سوم: مواد و روش ها 3-1. مواد شیمیایی و تجهیزات دستگاهی393-1-1. مواد شیمیایی، استانداردها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3128)

3-1- مواد453-2- تهیه فیلمها453-3 – ضخامت فیلم463-4- آنالیز فیلم463-4-1- ویژگی های مکانیکی463-4-2- رنگ سنجی483-4-3- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)493-4-4- حلالیت فیلم ها493-4-5- ظرفیت جذب آب (WAC)503-4-6- نفوذ پذیری به اکسیژن503-4-7- خاصیت ضد میکروبی513-9- تجزیه و Read more…

By 92, ago